kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Gelderland zet in op eenduidige systematiek routenetwerken

Gepubliceerd op donderdag 23 september 2021

Gelderland zet in op eenduidige systematiek routenetwerken

“Recreëren in Gelderland wordt nog leuker en makkelijker dankzij een eenduidige systematiek voor (nieuwe) recreatieve routenetwerken” zo staat in een bericht van provincie Gelderland. De provincie bekrachtigde samen met Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hun gezamenlijke ambities met een handtekening én met specifieke uitvoeringsplannen voor routenetwerken. Fietsplatform directeur Eric Nijland sprak erover met vertegenwoordigers vanuit verschillende Gelderse regio’s.

Aanhalen contacten
Dankzij het inmiddels vertrouwde Teams was een afspraak snel gemaakt en zaten we virtueel om tafel met Jan ten Have, manager routebureau Achterhoek Toerisme. Dionne Heijting, route marketeer Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Famke Welling-Wolters, projectmedewerker Routes Uit®Waarde en Han van den Heuvel, programmamanager Routebureau Veluwe. Het gesprek past bij de insteek van Fietsplatform om de contacten met de routebureaus verder aan te halen. Fysieke regionale meetings waren er afgelopen anderhalf jaar natuurlijk niet of minder. Bijpraten via telefoon of online meeting is dan waardevol om over en weer ervaringen te delen.

Meer inzetten op beleving
Kijkend naar het nu gepresenteerde Gelderse programma vertelt Jan ten Have over de achtergrond. Hij loopt al wat langer mee en weet zich nog te herinneren dat er bij eerdere programma’s veel overlegsessies zijn geweest. “Ik ben blij dat het nu voortvarend opgepakt is en echt wat oplevert. Inmiddels is dit voor ons als Achterhoek Toerisme het derde uitvoeringsprogramma. Met dat verschil dat er nu meer geld beschikbaar is en dat de regio Veluwe er nu ook erbij betrokken is. Ook waren eerdere programma’s vooral gericht op de realisatie van routenetwerken en de bewegwijzering.”

“In eerste instantie werd voor dit uitvoeringsprogramma vooral ingezet op de wandelnetwerken”, vult Dionne Heijting aan. “De wens was om, net zoals voor het fietsen al het geval is, een eenduidig systeem binnen Gelderland te realiseren. Uiteindelijk is er weer een compleet programma gekomen. Eerder lag de nadruk vooral op uitbreiding van de routestructuren. Nu vooral inzet op beleving.” Famke herkent dit: “Ik vind het echt een verbetering dat er nu veel meer focus is op beleving en thematische routes. Samen met het regionaal bureau voor toerisme werken we met kernthema’s zoals fruit, water en Hollandse Waterlinie. Het is fijn om te merken dat door de provincie het belang van recreatieve routenetwerken steeds meer wordt ingezien. Dat bewustzijn is echt gegroeid.”

Eenduidigheid tussen alle regio’s
Eric Nijland benoemt de mooie ontwikkelingen op de Veluwe. Een nieuwe organisatie staat in de steigers. “Dit proces is volop in ontwikkeling,” licht Han van den Heuvel toe. “Er zit een groot stuk kwaliteitsontwikkeling achter. Alle betrokken partijen hebben veranderingen moeten doorvoeren. Qua routenetwerken is bij het wandelen gekozen voor een keuzepuntsysteem, waarmee een streep is gezet onder het oude systeem. Dit betekent ook dat we een bruikbaar handboek moesten maken. Maar we hebben geld ervoor beschikbaar en kunnen dus een goede basis neerleggen waar iedereen gebruik van kan maken. Het begint uiteindelijk met eenduidigheid tussen alle regio’s.”

Kwaliteitscriteria en sturing
Het Fietsplatform merkt dat er grote belangstelling is voor landelijke kwaliteitscriteria voor routes. En dat gaat verder dan uniformiteit van bordjes. Het gaat ook om welke paden je wel of niet opneemt in het routenetwerk. Ook met het oog op eventuele overbelasting van populaire plekken. Herkennen de Gelderse regio’s zich hierin, vraagt Eric zich af. “Een goede vraag, maar wel complex”, zegt Jan. “We ervaren in de praktijk dat grotere terreinbeherende organisaties zich terugtrekken. In gesprekken over recreatief medegebruik krijgen ecologische belangen de overhand.” “Bij het gebruik van paden speelt communicatie ook een belangrijke rol” zegt Dionne. “Bij ons in de regio Arnhem Nijmegen maken we werk van bezoekersmanagement. Als het ergens heel druk is, proberen we bezoekers over het gebied te spreiden om drukte te kanaliseren. We zeggen: Ga ook eens iets anders ontdekken. En geven suggesties waar het rustig fietsen of wandelen is.“ “Wij ervaren vooral het belang van goede data”, aldus Han. “Daarom is het slim om meer geld te stoppen in het bovenhalen van specifieke data. Zaken als: wanneer is het broedseizoen, wat is de oppervlakteverharding, kan ik hier met mijn tandem fietsen? Allemaal vragen die met goede data te beantwoorden zijn.“

Eric herkent dit beeld ook vanuit andere regio’s: “Iedereen worstelt met dezelfde vragen: hoe kan ik mijn regio optimaal ontsluiten voor fietsers en hun uiteenlopende wensen? Met goede kennis over trends en ontwikkelingen en met goede data over de fietsinfrastructuur én het gebruik ervan kun je verschillende doelgroepen beter bedienen en sturen. Je kunt daarmee gerichter analyseren of de fietsinfrastructuur – het aanbod van paden en wegen en het hierop gebaseerde routenet – geschikt is voor verschillende vormen van gebruik. Fietsers met bepakking of fietskarretjes hebben daarbij andere behoeftes dan fietsgezelschappen met kinderen. Druktemeting is daarbij ook een hot item. Het is belangrijk dat we van elkaar leren en dubbel werk voorkomen. Wij willen dit als Fietsplatform landelijk goed faciliteren. We maken ons er ook hard voor dat ‘fietsen’ in ontwikkelprogramma’s integraal wordt meegenomen. Dus ook in relatie tot mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid.“

foto fietsen in de Achterhoek - foto Achterhoeks Bureau voor Toerisme Over routekwaliteit zegt Han: “We moeten accepteren dat niet alles meer breder kan of verbeterd kan worden. Belangrijker is om sturing te geven. ‘Wilt u dit niet, probeer dan eens dit’. Zo kun je de diverse doelgroepen stimuleren en toch goed bedienen.” Dat het soms kan wringen ervaart Jan in de praktijk: “In de Achterhoek hebben we de kerkenpaden. Deze zijn door hun ligging erg populair. Maar, er is ook kritiek dat de paden heel smal zijn. Moet je ze dan verbreden? Wij zeiden direct nee. Juist die onverharde zandpaden bieden de charme. Dan maar niet met de e-bike op een kerkenpad. Zo krijg je automatisch differentiatie.“ “Wij gaan vooral steeds meer kijken naar de filosofie achter de netwerken” zegt Han. “Zijn alle dorpen wel verbonden met het netwerk? Hoe willen we het netwerk uitrollen? Misschien merken we dan wel dat een gemeente moet investeren in de infrastructuur, in het realiseren van een ontbrekende schakel.”

Investeringen door gemeenten en provincie
Hoe wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma gefinancierd? Hoewel er per regio verschillen zijn blijkt overal sprake van een mix van provinciale, lokale en soms ook private middelen. Han vertelt over de nauwe samenwerking met het routebureau voor Arnhem Nijmegen. “De provincie betaalt ook mee aan ons routebureau. Dit heeft te maken met de grote opgaven voor recreatiezonering op de Veluwe.“

Samenwerking
Hoe zien de gesprekspartners de rol van het Fietsplatform in het grote geheel? Han: “Lobby is belangrijk. En kennisbundeling en -deling. Vanuit recreatief toeristisch perspectief zie ik met name daar een grote taak voor het Fietsplatform. “Ja inderdaad,” beaamt Jan “dat moet je op landelijk niveau met elkaar doen. Het Fietsplatform is de ideale organisatie hiervoor.“

De doorontwikkeling van LF-routes naar LF-icoonroutes wordt als positief ervaren. Han: “Ik zie de kracht ervan. Maar geef goed aan wat de meerwaarde voor de regio is. En welke kant het opgaat.” “We zijn bezig met een midterm review en met een roadmap voor de komende jaren” licht Eric toe. “Die zal richting geven en hopelijk aanleiding zijn voor mooie samenwerkingsprojecten met de regio’s in de toekomst.” Een passende afsluiting van een prettig gesprek.

Foto: Op 10 september ondertekenen Henk Bulten (Stichting Achterhoek Toerisme), Willem Bijleveld (Veluwe Alliantie), Karl Maier (Regio Rivierengebied), Agnes Schaap (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) en Peter van ’t Hoog (provincie Gelderland) hun samenwerking in de uitvoering van de recreatieve routenetwerken in Gelderland.