Veerponten

Instandhouding en kwaliteitsborging

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk.

De Nederlandse veren zijn een belangrijk aandachtspunt in het (recreatieve) fietslandschap. Ze vormen essentiële verbindingen om barrières te slechten. Het zijn attracties op zich die zorgen voor een typisch Nederlandse beleving. Daarnaast vervullen ze een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen, gemeenschappen en tussen de verschillende kernen met voorzieningen. We zien een toenemend aantal incidenten die het netwerk van veerponten bedreigen:

 • Opheffing van de veerverbinding Hoek van Holland-Maasvlakte in 2020
  Dankzij succesvolle lobby is er een recreatieve opvolger in de vaart.
 • Opheffing van het veer Breukelen – Nieuwer ter Aa in 2022
  Dankzij succesvolle actie komt er een fietsbrug, tot die tijd blijft het veer varen
 • Het beëindigen van het Gelderse Verenfonds eind 2023
  Oprichting de veerpontencoalitie met succesvolle petitie (> 24.000 ondertekeningen)
 • Winterexploitatie voetveer Pannerden-Millingen gestopt in 2022
  Schakel in het Pieterpad en de LF3 Hanzeroute

Er liggen kansen voor het versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt meer voorzieningen mogelijk, dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. Kortom: een goed functionerend netwerk van veerverbindingen kan een belangrijke bouwsteen zijn voor een duurzamere modal split, zowel voor het dagelijks vervoer als voor recreatieve verplaatsingen.

Wat wij willen

Er moet onderzoek gedaan worden naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Daarbij dient de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart gebracht te worden.

De onderzoeksresultaten gaan gepaard met een beleidsvoorstel om de geconstateerde kwetsbaarheden in het huidige stelsel op te lossen door middel van een logische verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies, gemeenten en exploitanten, inclusief de daarvoor benodigde wetgeving.

Berichten over veerponten

Structurele bijdrage provincie à 500.000 euro: eerste stap Gelderse veerponten
Belangen

Structurele bijdrage provincie à 500.000 euro: eerste stap Gelderse veerponten

De provincie Gelderland gaat gemeenten voortaan voor 50% structureel ondersteunen bij het dekken van exploitatietekorten boven de 50.000 euro, met een maximum van 500.000 euro voor alle veren gezamenlijk per jaar. Als Veerpontencoalitie zijn we blij met deze eerste stap, maar constateert ook kwetsbaarheden.

Behoud de Gelderse veren!

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Dat is slecht voor bewoners, scholieren, fietsers en wandelaars! Wij willen dat de provincie Gelderland samen met de gemeenten deze basisvoorziening in stand houdt. Daarom zijn we een petitie voor het behoud van de veren gestart.

Een sterke samenwerking van

Meer weten?

Voor vragen over belangenbehartiging.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons