Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer » LF-routes » Doorontwikkeling

Visie op vervolg

Doorontwikkeling LF-routes

In 2017 is de kiem gelegd voor doorontwikkeling van de LF-routes: van een landelijk netwerk naar een set sterke langeafstandsfietsroutes. De landelijke dekking van regionale knooppuntnetwerken was een natuurlijk moment om het verouderde LF-netwerk aan te pakken. Met focus op kwaliteit, veiligheid, service en gemak voor de specifieke doelgroep langeafstandsfietsers. En aanvullend op de knooppuntroutes, die primair bedoeld zijn voor dagtochtfietsers. Uit onderzoek weten we dat 53% van de binnenlandse trektochtfietsers bewust kiest voor LF-routes.

Waar staan we

Het procesplan werkten we in 2018 uit. Het doel: optimaal draagvlak en sterke samenwerking met regionale-, thema- en promotiepartners. De echte transitie startte in 2019 met oplevering van de LF Maasroute. In 2020 volgden de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute, en in 2021 de LF Waterlinieroute. Parallel zijn er LF-routes gesaneerd. Het netwerk van 26 LF-routes is daarmee in korte tijd getransformeerd in een aanbod van vier LF-routes ‘nieuwe stijl’. En daarnaast zes ‘oude’ LF-routes. Deze staan vanwege hun betekenis nog in de wachtkamer. In 2022 was er een pas op de plaats: geen nieuwe routes en saneringen. In dit tussenjaar liet het Vrijetijdsnetwerk Provincies (VTN) een extern evaluatieonderzoek uitvoeren. Wij deden zelf ook een tussentijdse analyse. Verderop meer daarover.

Waar willen we naar toe

Er zijn volop redenen om verder te gaan met de doorontwikkeling van het LF-netwerk. Zo bleek ook uit de evaluatie. Investeren in de LF-routes, aanvullend op de regionale knooppuntroutes, loont. De nieuwe LF-routes en producten sluiten aan op de wensen van de langeafstandsfietsers. Als initiatiefnemer en beheerder van de LF-routes willen we de doorontwikkeling van het LF-netwerk goed afronden, samen met betrokkenen. Nederland Fietsland en de fietsers hebben er belang bij. Wij hebben onze visie op de transitie van de LF-routes inmiddels herijkt en werken nu een plan van aanpak uit. Vast staat in ieder geval dat we, vanuit een landelijk streefbeeld, per route draagvlak en samenwerking gaan zoeken om de familielijn van LF-routes verder uit te bouwen.

Globaal landelijk eindbeeld

Voor de verdere doorontwikkeling van de LF-routes werken we met een richtinggevend totaalplan en eindbeeld. We zoeken per route draagvlak en samenwerking met landelijke en regionale partners. Inclusief thematische partners als erfgoed- en natuurorganisaties.

Het kaartje schetst de ruwe ideeën van het eindbeeld:
Oranje: Rijnland, Oude Rijn, werelderfgoed Limes; EuroVelo 15
Lichtgroen: coulissenlandschap, Saksische streekcultuur, naobers
Geel: Maas – Schelde, turf – klei, besloten – open landschap, kloosters – kerken
Rood: Hanzeroute 2.0 ; plan ligt er al
Paars: NAP-route 2.0: Groningen–Utrecht; Waterlinieroute ‘vervolg’
Roze: landgoederen en kastelen, Oranjespoor: Loo, Soestdijk, A’dam, Den Haag, Delft; EuroVelo 2


LF-routes

Herkenbaarheid en gemak

Een herkenbare familielijn, heldere bordjes en handige producten: de vernieuwde LF-routes bieden de fietser extra service en gemak.

Inspiratie en informatie

Elke nieuwde LF-route heeft een eigen webstek. Met bezienswaardigheden,
etappesuggesties, verhalen & ervaringen en handige tips.
De sites hebben een mooi bereik.

bezoeken 2022
bezoeken 2022
bezoeken 2022
bezoeken 2022

GPS downloads
3.449 sets
2.373 trajecten

GPS downloads
1.725 sets
806 trajecten

GPS downloads
2.939 sets
2.215 trajecten

GPS downloads
3.830 sets
689 trajecten

ervaringen

Dat smaakt naar meer

Bijna dagelijks bereiken ons berichten van enthousiaste LF-fietsers. Ervaringen delen we op de site van de LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute,
LF Kustroute en LF Waterlinieroute

ACHTERGROND

Doorontwikkeling toegelicht

Het vraagt even wat meer woorden. Maar uitleg over het hoe en wat van het proces is op z’n plek. Net als een transparante terugkoppeling van de evaluatie. Wat leerden we van de eerste vier LF-routes nieuwe stijl?

Wat blijft

  • Omvorming LF-netwerk naar aantal sterke langeafstandsroutes voor de doelgroep langeafstandsfietsers
  • Focus op kwaliteit (aantrekkelijk en veilig), service en gemak.
  • Routes laten diversiteit van Nederland zien: afwisseling in beleving. Met een goede spreiding en tracering via knooppuntnetwerk.
  • Herkenbare familielijn met heldere bewegwijzering
  • Inspiratie, informatie, activatie en binding doelgroep
  • Coproductie van landelijke en regionale stakeholders en binding met ondernemers. Beheer en onderhoud samen met regionale partners.

Wat wijzigt

  • Terugbrengen term LF-icoonroutes naar LF-routes. Het tussenvoegsel ‘icoon’ zorgde bij professionals voor verschil in verwachtingen. Onder de doelgroep heeft de term LF-routes een goede naam.
  • Ruimere benadering begrip ’thema’. Voor goede spreiding en variatie in beleving bieden we ook ruimte aan geografische of landschappelijke thema’s. Oost- en Zuid-Nederland zijn kansrijk: minder water en weids, meer groen en kleinschalig.
  • Duidelijker proces en rolverdeling: We nemen als initiatiefnemer duidelijker de regierol op ons. Eerder was sprake van een organische groei en ontwikkeling van nieuwe LF-routes. Vanuit het totaalplan zoeken we nu per route draagvlak en samenwerking met (thematische) landelijke en regionale partners. Het Rijk vragen we commitment en (gedeeltelijke) programmafinanciering.

Bevindingen externe evaluatie

in opdracht van Vrijetijdsnetwerk Provincies (VTN)

Het product

Flinke vorderingen zijn gemaakt: het netwerk van 26 LF-routes is getransformeerd in een aanbod van vier LF-‘icoon’routes en nog zes ‘oude’ LF-routes. De behaalde resultaten zijn realistisch, zeker met oog op beschikbaar budget en inzet van derden. Zowel gebruikers als professionals zien de nieuwe familielijn, bewegwijzering en routeproducten als verrijking. Uit gebruik (672.000 fietsers), waardering en effecten is de conclusie dat publiek geld hier goed besteed is. Men kan nog jaren vruchten te plukken van deze investering. De term ‘icoon’ geeft echter verwarring en verschil in verwachtingen. De routes zelf zijn op punten verder te verbeteren.

Onze analyse: de nieuwe familielijn van LF-‘icoon’routes biedt toegevoegde waarde voor de fietser. Ook ten opzichte van het landelijke netwerk van knooppuntroutes. Er staat een goede publieke voorziening, met ruimte voor verbetering. Dit succes is met extra promotie en budget te vergroten, maar heeft ook zonder dat al een stevig bestaansrecht.

Het proces

In het proces, de communicatie en het verwachtingsmanagement is ruimte voor verbetering. Betrokkenheid vanuit de provincies is een voorwaarde voor succes van de transitie van het LF-netwerk. Maar het maken van eenduidige afspraken en zienswijzen met alle twaalf provincies is feitelijk onhaalbaar.

Onze analyse: we herkennen wat beter kan en pakken dit op. Het is niet realistisch en helpend om uit te gaan van collectieve afspraken op detailniveau met alle provincies. De verschillen tussen de provincies zijn hiervoor te groot. Beter is uitwerking en samenwerking op routeniveau, vanuit een landelijke visie en landelijk gecoördineerd. Voortzetting van de steun vanuit de Rijksoverheid is hierbij essentieel.

LF-routes 2018
LF-routes 2022

Meer weten?

Voor vragen over de LF-routes en de doorontwikkeling ervan.

Eric Nijland
Directeur

“Het gemak van de doorgaande bewegwijzering met één herkenbaar routebordje. We horen zo vaak dat fietsers dat waarderen.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons