De provincie Gelderland heeft in de gespreken die de Veerpontencoalitie voert laten weten dat er voor 2023 een half miljoen wordt uitgetrokken om de tekorten van de veren te dichten. Ook neemt de provincie de regierol op zich. Een goed moment voor de Veerpontencoalitie om ondertekenaars van de petitie te informeren (zie hieronder). Met 26.078 ondertekeningen wordt de petitie afgesloten. Naast onze inzet voor de Gelderse veren hopen we dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. 👇


Namens de Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet wil ik jullie informeren over de stand van zaken. Meer dan 26.000 mensen ondertekenden de petitie, een heel mooi aantal. Bedankt voor je steun!

Een resultaat van de petitie en lobby, waar we blij mee zijn: in het nieuwe coalitieakkoord hebben de partijen afgesproken, dat Gelderland wil blijven bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met de gemeenten en de buurprovincies wordt gewerkt aan een nieuw plan voor 2024 en volgende jaren; de Veerpontencoalitie is nauw betrokken bij dit proces. Voor 2023 is 500.000 euro beschikbaar om exploitatietekorten over 2023 op te vangen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 worden besluiten genomen over de toekomstige provinciale ondersteuning, in overleg met VNG Gelderland. Een mooie verzilvering van de petitie! We blijven ons – ook na dit succes – volop inzetten voor de Gelderse Veren.

De afgelopen periode speelde er nog veel meer in Nederland verenland. Zo hebben we ons onder andere ingezet voor een herziening van de dienstregeling van en naar Ameland, structurele oplossing voor het veer Rozenburg-Maassluis en een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk. We hopen dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. Een goede eerste stap – mede dankzij onze inzet – is het landelijke onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Dit onderzoek brengt onder andere de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart.

Wil je in het vervolg ook op de hoogte blijven van onze lobby voor het behoud van de veren? Meld je dan hier aan voor updates. En… blijf vooral verhalen en foto’s delen via de sociale media door de hashtag #ikveeropjou te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
namens de Veerpontencoalitie
Marina van Dijk, Fietsplatform

Vergelijkbare berichten