De provincie Gelderland gaat gemeenten voortaan voor 50% structureel ondersteunen bij het dekken van exploitatietekorten boven de 50.000 euro, met een maximum van 500.000 euro voor alle veren gezamenlijk per jaar. Ook is voorzien in een jaarlijks afstemmingsoverleg voor informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen. De Veerpontencoalitie – een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, Rover, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet – is blij met deze eerste stap, maar constateert ook kwetsbaarheden.

Ondersteuning niet conform Gelders coalitieakkoord

Volgens de Veerpontencoalitie zijn de aangekondigde maatregelen onvoldoende om aan de passage uit het Gelders coalitieakkoord te voldoen. Zo is het ontbreken van een revolverend fonds cruciaal om de overgang te maken naar een duurzame instandhouding van de veren. In de brief staat te lezen dat de provincie daar momenteel geen rol voor zichzelf ziet. De Veerpontencoalitie dringt aan op minimaal een verkenning naar de haalbaarheid van een revolverend fonds. Gelderland onderstreept het belang van goede informatie-uitwisseling met buurprovincies.

Ga met Zuid-Holland in gesprek om te kijken hoe ze het
revolverend fonds daar hebben georganiseerd.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Jaarlijks afstemmingsoverleg te minimaal

Om te monitoren of de uitgetrokken gelden voldoende zijn om de tekorten te dekken is meer afstemming nodig. “De 500.000euro die de provincie uittrekt, is de helft van wat het was. Of dit voldoende is moet nog gaan blijken. Tussentijdse afstemming met belanghebbende partijen is hiervoor noodzakelijk. Zo kan er tussentijds bijgestuurd worden”, aldus Peter Leonhart, ANWB. Een actieve rol van de provincie, in de vorm van het stimuleren en het borgen van het verenbestel, is van groot belang voor de instandhouding van de veren. “De provincie doet er goed aan om een langetermijnvisie te ontwikkelen op de veren”, aldus Eef Meijerman, Vrienden van de Veerponten.

Passage coalitieakkoord Gelderland
“We willen bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met het Verenfonds wilde de provincie de overgang maken naar de situatie dat veren zichzelf kunnen bekostigen. Dat is niet gelukt. In de toekomst moet dit anders. We werken met gemeenten en buurprovincies aan een nieuw plan voor 2024 en verder dat we gezamenlijk dragen.”

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt het bereiken van voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. De VPC zet zich met de gezamenlijke lobby in voor een duurzaam verenbestand.

Vergelijkbare berichten