Op 4 juli organiseerde het NBTC een inspiratiesessie over natuurinclusiviteit, met verschillende experts uit het veld. De sessies waren gericht op drie belangrijke thema’s: ruimtelijke planvorming, natuurinclusieve dag- en verblijfsrecreatie, en natuurinclusief gedrag van bezoekers. Voorafgaand aan de deelsessies was er een plenair deel. Hier werden onder meer het project Natuurinclusief en de mensen daarachter gepresenteerd. Domeintrekkers zijn Geert Dijks, Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama.

Ruimtelijke planvorming

Eric Nijland, directeur Fietsplatform, nam deel aan de sessie over ruimtelijke planvorming. Deze is het belangrijkste voor ons werk. Er waren drie pitches. De eerste pitch richtte zich op de ruimtelijke planvorming om tegemoet te komen aan de behoefte aan recreatieruimte. Kees Terwisscha van Scheltinga van de ANWB benadrukte het belang en de noodzaak van een nationale inspanning om ruimte voor recreatie te creëren. Bart van Engeldorp Gastelaars van Nationaal Park Hollandse Duinen, Dunea, deelde in de tweede pitch zijn inzichten over de realisatie van buffergebieden als onderdeel van effectief bezoekersmanagement. Harry Boeschoten van Groene Metropool Staatsbosbeheer legde in zijn pitch uit waarom het van essentieel belang is om natuur dichter bij de steden te brengen, en besprak de methoden om dit te bereiken.

Behoefte aan landelijke regie

Na de pitches werd in kleine groepjes gediscussieerd over ambities en het verwezenlijken ervan. Duidelijk kwam naar voren dat er behoefte is aan landelijke kaders ook voor meekoppelen van natuurgerichte recreatievoorzieningen zoals wandel- en fietsinfra. En dan niet alleen pluksgewijs in natuur- en recreatiegebieden, maar als onderdeel van een landsdekkende infrastructuur tussen voordeur en landelijk gebied.

Tijdens de sessies kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan landelijke regie en aan een ministerie dat zich bekommert over de inrichting van de ruimte ook voor natuurgerichte recreatie – de belevingskant van de natuur.

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

Artikel 22 van de grondwet werd genoemd, zoals het de laatste tijd wel vaker wordt aangehaald. Het bepaalt het volgende: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.’

De inspiratiesessies waren een waardevolle gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten te verkrijgen over het creëren van recreatieruimte in een duurzaam landschap.

Foto: NBTC

Vergelijkbare berichten