Op dinsdag 3 oktober organiseerde CROW-Fietsberaad in het kader van Tour de Force samen met het Fietsplatform het kenniscafé Het recreatieve fietslandschap. Tijdens het interactieve kenniscafé werden diverse actuele onderwerpen besproken. Er was een mooie opkomst van circa 50 deelnemers.

Jeanette van ’t Zelfde (ANWB) gaf een update over het onderzoek naar het groeiend tekort aan recreatieruimte. Uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren blijkt dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. De ruimte voor recreatie staat in heel Nederland onder druk. Deze situatie zal in de toekomst nog nijpender worden als gevolg van de groeiende bevolking en toename van het toerisme. De ANWB vindt dat provincies en gemeenten recreatief groen daarom structureel moet opnemen in hun beleidsplannen.

Het Fietsplatform onderschrijft het belang van voldoende toegankelijke natuur en landschap dichtbij huis. Eric Nijland (Fietsplatform) gaf een toelichting over het Toekomstperspectief recreatief fietsen en de bijbehorende actieagenda. Het beschikken, beschermen én beleven van de groene ruimte -om een mooie recreatieve fietstocht te maken- is in de actieagenda als één van de 16 actiepunten opgenomen. Met name in verstedelijkte regio’s is het een groot punt van zorg.

Tijdens het interactieve gedeelte werd door Eric Nijland en Marina van Dijk (Fietsplatform) ingezoomd op de volgende drie actiepunten:

Kwaliteitsstandaard routestructuur
Het landsdekkende netwerk van knooppunt- en LF-routes is bij uitstek een hulpmiddel om de fietser te geleiden en te spreiden over de meest geschikte paden en wegen. Ze zijn ook populair, ze scoren heel hoog als middel om aantrekkelijke fietstochten te plannen en te volgen. Meer dan 50% van de fietsers maakt hier gebruik van. Het is dus belangrijk dat het routeaanbod van topkwaliteit blijft en met zijn tijd en de ruimtelijke ontwikkelingen meegaat. Dit vraagt om herijking van de kwaliteitsstandaard. Eric legt uit dat dit niet alleen gaat om de bewegwijzering, ook veilige ‘hardware’ zou aan de nieuwe criteria moeten worden toegevoegd. Breedte en kwaliteit van de ondergrond werd door veel deelnemers genoemd. Net als veilige bermen, in de actieagenda spreken we over “levende en vergevende bermen”. Waarbij het niet alleen gaat om de vergevingsgezindheid maar ook om een aantrekkelijke groene berm.

Mogen onverharde paden wat jullie betreft nog in een knooppuntensysteem zitten?

Jos Bosma – Routebureau Groningen

Fietsvriendelijke dijken en plattelandswegen
Marina licht toe: “Fietsers voelen zich steeds onveiliger op plattelandswegen en dijken. Ze vragen om een herinrichting van deze tijd, waar de fietser op één staat. Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond, NTFU, VVN en VeiligheidNL gaan hier gezamenlijk mee aan de slag. Er zijn tal van manieren waarop dit zou kunnen. Denk aan snelheid verlagen, opknippen, verkeersremmende maatregelen, weekendafsluitingen, vrijliggende fietspaden, ect. Ook de kwaliteit van de berm is hier een belangrijke pijler. Ik ben vooral benieuwd naar jullie ervaring en lokale situaties.” Verschillende goede en slechte voorbeelden werden door de deelnemers aangedragen. Zo is de Pissumerweg volgens Rina Engelen-Eijgelshoven (Provincie Limburg) in Susteren ten positieve veranderd in een fietstraat.

Volgens mij is onderzoek nodig. Tussen Amersfoort en Putten liggen heel veel best drukke plattelandswegen met veel verschillende soorten kantmarkering. Welk effect hebben de maatregelen op snelheid, passeerafstand en gedrag?

Ria Glas – Fietsersbond

Uniforme route- en gebruiksdata
Er zijn in Nederland tientallen beheerders van recreatieve routenetwerken. Iedere beheerder houdt het routeverloop op eigen wijze bij. Het aanbod van routedata is divers en gefragmenteerd. Voor samenvoeging ervan tot één landelijk bestand ontwikkelde het Fietsplatform de Routedatabank, die nu samen met Wandelnet beheerd wordt. We vervullen daarbij de rol van makelaar en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Want niet alleen het aanbod is divers, ook de vraag vanuit de professionele markt is dat. Om drukte te meten en te spreiden spelen gebruiksdata een belangrijke rol. Voor een optimale benutting en om vergelijkingen uit te voeren zijn uniforme route- en gebruiksdata nodig, aldus Eric Nijland. Middels Strava zijn diverse onderzoeken gedaan, zo ook in de provincie Utrecht en regio Amersfoort. Als suggestie werd nog genoemd om de ongevalsdata te koppelen aan route- en druktedata.

Vergelijkbare berichten