Op donderdag 3 juni organiseerden we als Fietsplatform een online Vakberaad voor onze primaire regionale partners – routebureaus en routebeheerders. Het thema was: Kwaliteit recreatief routeaanbod. Ruim dertig regionale collega’s haakten aan. Ze werden bijgepraat over de stand van zaken rondom de actualisatie van de landelijke kwaliteitscriteria en de nieuwe opzet van de landelijke Kwaliteitsmonitor.

Samen met ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU heeft het Fietsplatform als trekker van de Kwaliteitsmonitor een plan van aanpak opgesteld en toegelicht. Planning is om de nieuwe Kwaliteitsmonitor voorjaar 2022 te presenteren. Een vitaal onderdeel daarbij vormt nieuw consumentenonderzoek dat de ANWB met dezelfde partners voorbereidt. Ook het plan van aanpak daarvan werd toegelicht. Tot slot presenteerden we een tussenbalans van de kwaliteit van het onderhoud van de bewegwijzering van 40 aansluitende knooppuntnetwerken en de LF-routes in Nederland.

Bij de herziening van de Kwaliteitsmonitor voorzien we de volgende wijzigingen:
•    Meer aandacht voor oordeel consument (belang diverse kwaliteitsaspecten, waardering)
•    Bredere definitie recreatief fietsen: ommetjes, dagtochten, trektochten, wielertochten
•    Bredere scope: meer focus op infrastructuur
•    Herijking kwaliteitscriteria, gelaagd o.a. hoofdroutes

Ook de frequentie gaat mogelijk veranderen. Gedacht wordt aan één maal per vier jaar, een jaar voor de statenverkiezingen, met jaarlijks een tussenbalans voor het beheer en onderhoud van de routenetwerken.

We kregen veel input vanuit de regio’s, heel fijn. Dat helpt ons om de plannen verder uit te werken. Veel regio’s boden aan om de komende tijd verder mee te denken. Een signaal dat het onderwerp leeft.

Vergelijkbare berichten