Veerpontencoalitie reageert op rapport ‘Perspectief voor de veren’

Op 9 maart 2023 publiceerde VNG Gelderland het rapport ‘Perspectief voor de veren’. In de rapportage wordt een beeld gegeven van het verenbestand in Gelderland en de ontwikkeling van het Verenfonds. Er is de afgelopen vier jaar veel gesproken over de veren en er is veel onderzoek gedaan, maar voor de oplossingen werd vooral naar elkaar gewezen. Het rapport is voorzien van een advies en geeft een indruk van de discussies. Ook wordt er een beeld geschetst van oplossingsrichtingen. De Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, komt met een reactie op het rapport.

Snel commitment van de provincie

De Veerpontencoalitie waardeert de visie van VNG Gelderland op de waarde en het belang van ponten zoals uiteen gezet in het rapport. Ze delen het besef van urgentie om nu met spoed tot een oplossing te komen voor het verdwijnen van het Verenfonds. Het rapport legt een basis voor een spoedige oplossing. In de reactie is te lezen dat voor een volgende stap volgens de coalitie snel commitment van de provincie nodig is. Ook is nader overleg met de gebruikers noodzakelijk.

Knoppenmodel biedt geen oplossing maar analysemogelijkheid

Het VNG Gelderland rapport komt met een aantal aanbevelingen om veren in Gelderland overeind te houden. Een zogenoemd ‘knoppenmodel’ en de verschillende rollen van de overheden, exploitanten en gebruikers moeten uitkomst bieden. De VNG stelt voorop dat bijdragen aan de instandhouding van de veren een maatschappelijk belang dient. De Veerpontencoalitie wil nog een stap verder gaan dan VNG Gelderland. “Wij stellen dat de provincie een duidelijke verantwoordelijkheid heeft die tot uiting moet komen in een actieve regierol die partijen bij elkaar brengt en houdt. En die op basis van het door de VNG geopperde ‘knoppenmodel’ een structurele oplossing voor de veerpontenproblematiek garandeert”, aldus Peter Leonhart, ANWB.

Het geopperde model en de aanbevelingen bieden op zichzelf geen oplossing, maar een voor alle ponten hanteerbaar analysemodel. Marina van Dijk, Fietsplatform: “De provincie neemt een groot risico met de Gelderse veren door via de exploitanten de druk bij gebruikers en oevergemeenten te leggen.” De Veerpontencoalitie vindt dat de provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid moet nemen door niet alleen de regie te nemen, maar ook door een lange termijnvisie op de veerponten te ontwikkelen. Deze moet de veerponten structureel steunen als blijkt dat naar aanleiding van het knoppenmodel een sluitende exploitatie niet mogelijk blijkt.

Betaalbaarheidsijkpunt voor veelgebruikers

In de reactie geeft de Veerpontencoalitie aan begrip te hebben voor een geleidelijke tariefsverhoging, maar wensen een ijkpunt voor de betaalbaarheid voor veelgebruikers. Het voorstel om de zorg voor de veerweg, bewegwijzering, veerstoep en aankleding met de exploitant te delen vinden ze nog onduidelijk. ‘Volgens ons is dit een taak van de oevergemeenten. Natuurlijk in overleg met, maar niet samen, met de exploitant”, aldus Eef Meijerman Vrienden van de Veerponten.

Veerponten essentieel voor prettige leefomgeving

De Veerpontencoalitie stelt dat de provincie haar rol moet nemen en moet staan voor de bevordering van de leefbaarheid; meer lopen en fietsen, kortere autoritten en vracht- en landbouwverbindingen faciliteren. Dit zorgt voor meer binnenlandse en lokale recreatie. Daarmee worden de lokale economie en voorzieningen versterkt, is de gezondheid gebaat door meer beweging én als laatste en zeker niet onbelangrijk, het behoud van typische Gelderse cultuurhistorie.

Vergelijkbare berichten