De Veluwe is als natuurgebied populair maar ook kwetsbaar. Provincie Gelderland besloot daarom enkele jaren geleden een Recreatiezonerings-plan op te stellen. Onder andere om te kijken naar de balans tussen natuur en recreatie. Terreineigenaren, natuurorganisaties, gemeenten en vertegenwoordigers van recreanten  – waaronder het Fietsplatform – dachten actief mee. Na inventarisatie van zienswijzen op het ontwerpplan werd 17 mei jl. het definitieve plan vastgesteld.

Beschermen én beleven
Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, belangrijke stap om richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Na vaststelling van het plan is het nu tijd om beschreven maatregelen uit te voeren. Veel daarvan zijn zogeheten instandhoudingsmaatregelen, gericht op natuurbescherming. Ook wordt geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recreanten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en (nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsbare natuurgebied vervangen.

Fietsplatform adviseert
Het Fietsplatform was afgelopen twee jaar actief betrokken bij het plan. Vooral ook omdat dit een trendsettende zaak betreft waarbij nadrukkelijk sprake is van een spanningsveld tussen (ruimte voor) natuur en (ruimte voor) recreatie. Samen met de ANWB hebben we een zienswijze ingediend. De essentie daarvan is om niet alleen naar het routenetwerk te kijken, maar ook naar de fijnmazige verbindingen daarbuiten. En vooral om de mogelijkheid open  te houden om ook te blijven investeren in de kwaliteit van de onderliggende infrastructuur. Op sommige plekken is die niet meer berekend op het actuele gebruik met de toegenomen snelheidsverschillen. Waar de veiligheid een issue is, moet kunnen worden gesleuteld aan de infra. Goede fietsinfrastructuur draagt immers bij aan minder autokilometers. En daarmee netto ook aan minder belasting voor natuur en milieu.

We zullen het proces blijven volgen en blijven waken dat naast versterking natuur ook voldoende ingezet wordt op natuurbeleving. Dit via aantrekkelijke en veilige paden die aansluiten op het veranderde fietsgebruik. 

>> Bekijk hier het vastgestelde plan 

Vergelijkbare berichten