kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Veelgestelde vragen


Wie is de eigenaar van de LF-routes?
Waarom minder LF-routes?
Hoe kan ik aanhaken op een LF-icoonroute?
Waarom nieuwe LF-bewegwijzering?

Naar boven


 

Wie is eigenaar van de LF-routes?
Het juridisch eigendom wordt momenteel uitgezocht. Ongeacht de uitkomst van het juridisch traject is het van belang de ombouw van een netwerk van LF-routes naar 10 provinciegrens overschrijdende LF-icoonroutes landelijk te coördineren.

Het Fietsplatform heeft in 1987 het initiatief genomen om een netwerk van LF-routes te ontwikkelen. Ieder jaar kwam er een route bij. Deze werden gefinancierd met Rijksbijdragen en gecofinancierd door de provincies. Vervolgens heeft het Fietsplatform ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de loop der jaren goed bleef door reconstructies te initiëren. Ook die werden met Rijksbijdrage en cofinanciering van provincies gerealiseerd.

Nu neemt het Fietsplatform het initiatief om het netwerk om te bouwen naar een set van 10 icoonroutes. Juist omdat we het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de routes goed blijft en deze blijven aansluiten bij de wensen van de consument.

Naar bovenWaarom minder LF-routes?
In de eerste plaats omdat het kan. Het onderliggende, inmiddels landsdekkende netwerk van knooppuntroutes maakt het mogelijk om te focussen op sterke lange afstand fietsroutes. Routes die al intensief worden gebruikt of routes met een groot gebruikspotentieel en mogelijke koppeling aan (een) thema(‘s). De LF-routes hoeven zelf geen netwerk meer te vormen; verbindingsroutes zijn daarom niet meer nodig.

Maar behalve dat het kan is het ook wenselijk: less is more! Door te focussen op een overzichtelijk aantal sterke nationale routes kan de binnen- en buitenlandse markt voor fietsvakantieroutes beter worden bediend.

Naar bovenHoe kan ik aanhaken op een LF-icoonroute?
De tracering van de LF-icoonroutes wordt samen met regionale instanties en landelijke partners bepaald. Aantrekkelijkheid, afwisseling en comfort vormen belangrijke criteria. Veel toeristische hot spots worden aangedaan, zeker als ze te maken hebben met het thema van de route. Ook wordt gezocht naar voldoende aanbod van stopplekken direct langs de doorgaande route. Het is echter onmogelijk om aan de doorgaande route alles en iedereen te koppelen. Dit zou leiden tot een onlogische route voor de gebruiker voor wie de route juist wordt ontwikkeld.

Doordat echter de LF-routes gecombineerd zijn en blijven met het dichte netwerk van knooppuntroutes (in NL: ruim 32.000 km!) is aansluiten op de doorgaande route eenvoudig. Dit unieke gegeven maakt het ook mogelijk om als fietser van de route af te wijken om verderop de draad weer op te pakken. Bijvoorbeeld om een dorpskern aan te doen of een horecavoorziening te bezoeken. Voorzien wordt dat rondritten op basis van de knooppuntroutes gekoppeld worden aan de LF-routes en dat deze via de routeportal ook worden ontsloten. Hiermee is aanhaken uiteindelijk dus ruimschoots mogelijk.

Naar bovenWaarom nieuwe LF-bewegwijzering?
Doorontwikkeling van de LF-routes tot LF-icoonroutes vormt hèt moment om ook de bewegwijzering te verbeteren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de LF-bewegwijzering geleidelijk minder overzichtelijk is geworden. Dit geldt met name voor de nummering (1-51) en voor de duiding van een naam of thema (niet altijd een naam, veel LF themaroutes zijn samengesteld uit delen van verschillende LF-routes).

Is er nog wel aparte bewegwijzering nodig?  Jazeker. Het biedt ten opzichte van de knooppuntbewegwijzering een duidelijke toegevoegde waarde wat betreft herkenbaarheid en gemak. Het is bovendien een belangrijk promotiemiddel; uit onderzoek blijkt dat bewegwijzering de belangrijkste bron is waarmee het publiek kennis heeft gemaakt met de LF-routes. Digitale routegeleiding via GPS is nog altijd additioneel en zal dit naar verwachting de komende jaren ook blijven; bewegwijzering en kaarten blijven belangrijke navigatiebronnen voor de fietsers.

De LF-bewegwijzering kan eenvoudiger en beter. In de eerste plaats voor de gebruiker. Maar ook voor de beheerder. Netwerkbeheerders hebben daarbij de voorkeur uitgesproken voor minder hoge borden.

Een nieuwe LF-bord is ontworpen, het resultaat van een zorgvuldige voorbereiding: raadpleging regionale routebureaus en onderhoudsinstanties, veldtest door gebruikers, online onderzoek onder recreatieve routefietsers. Het nieuwe ontwerp sluit optimaal aan op de wensen van de gebruiker (primair: de weg wijzen) en zorgt voor een goede herkenbaarheid van de familie van nationale LF-icoonroutes.

In overleg met de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBD) en het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW wordt gesproken over het opnemen van het nieuwe bordontwerp in de richtlijn bewegwijzering en over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een landelijke standaard voor recreatieve fietsbewegwijzering. 

Naar boven