kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Veranderingen in financiering LF-net

Gepubliceerd op donderdag 7 juli 2005

Er vinden momenteel grote veranderingen plaats in het beleid en de verantwoordelijkheden ten aanzien van de inrichting van het landelijk gebied. Het Rijk trekt zich terug, de rol voor de provincies wordt belangrijker. Provincies moeten integrale meerjarenprogramma’s voor het landelijk gebied gaan opstellen en uitvoeren. Via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) stelt het Rijk middelen beschikbaar voor de uitvoering. De ontwikkeling, instandhouding en promotie van de landelijke fietsroutestructuur blijft deel uitmaken van het Rijksbeleid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering komt nu echter te liggen bij de provincies. Verwacht wordt dat een en ander geen gevolgen zal hebben voor de coördinerende rol van het Fietsplatform.

Achtergrond
Het Rijk heeft met Nota Ruimte en de Agenda voor een Vitaal Platteland (AVP, 2004) gekozen voor een nieuwe aanpak. "Zorgen voor" wordt "zorgen dat". Inzet is om te gaan sturen op hoofdlijnen en te toetsen op resultaat. Provincies hebben van het Rijk de regierol gekregen voor de verdere inrichting van het landelijk gebied. Provincies zijn nu verantwoordelijk voor integrale planvorming, programmering en cofinanciering door derden, en tevens voor de aansturing van de uitvoering van de geformuleerde specifieke doelen, waaronder op het gebied van de openluchtrecreatie. Het Rijk heeft per doel de normkosten berekend. Op basis daarvan ontvangen de provincies vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) een bijdrage.

Impuls kwaliteit en promotie LF-net
In het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland heeft het Ministerie van LNV de doelstelling ten aanzien van de landelijke fietsroutestructuur aangegeven: een kwalitatief hoogwaardig netwerk dat door gerichte productontwikkeling en promotie goed gebruikt en gewaardeerd wordt. Verder wordt gestreefd om de landelijke routes zowel regionaal als internationaal verder te vervlechten. De basis ligt er al: een bewegwijzerd netwerk van ongeveer 4.500 km. De komende jaren moet de kwaliteit en promotie van de routes waaruit het netwerk is opgebouwd een impuls gaan krijgen. Een aantal jaren geleden is hiermee al een start gemaakt: ruim 1.000 km route is gereconstrueerd. Het streven is dat het netwerk eind 2012 knelpuntvrij is.

Landelijke coördinatie
Realisatie van het landelijke fietsroutenet als hoofdroutestructuur voor de recreatieve fietser vormt één van de rijksdoelen. In het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland staat aangegeven dat het Rijk zich ten doel stelt een aaneengesloten landelijk routenetwerk te realiseren en in stand te houden en hier bekendheid aan te geven. Ten aanzien van dit netwerk is in de afgelopen jaren al veel gedaan en bereikt. Het Fietsplatform is hiervoor verantwoordelijk eb coördineert al jaren de ontwikkeling en promotie van het provinciegrens overschrijdende fietsroutenetwerk. Zonder deze landelijke coördinatie zullen er naar verwachting snel gaten gaan vallen in het netwerk.

Meerjarenprogramma
Het Fietsplatform heeft inmiddels het initiatief genomen om een meerjarenprogramma voor de uitvoering van het netwerk op te stellen. Het wordt zo opgesteld dat het in beginsel goed aansluit bij de Provinciale Meerjarenprogramma’s Landelijk Gebied die nu door de provincies worden voorbereid. Ervan uitgegaan wordt dat Fietsplatform en provincies er gezamenlijk in zullen slagen om de programmering en de uitvoering van de activiteiten ten behoeve van de netwerken binnen de ruimte van de provinciale meerjarenprogramma’s efficiënt en effectief te organiseren.