kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Recreatieschap Marrekrite vernieuwt fietsnetwerk Fryslân

Gepubliceerd op maandag 29 oktober 2018


foto knooppuntpaal fietsnetwerk FryslanRecreatieschap Marrekrite is gestart met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk is na ruim 12 jaar aan grootschalig onderhoud toe. Fryslân staat landelijk aan de top met de kwaliteit van het fietsnetwerk in de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Fietsplatform. Andere regio’s in Nederland investeren ook fors in hun netwerken, dus om deze positie te behouden acht Fryslân een kwaliteitsslag nodig.

In opdracht van de Provincie Fryslân worden de vijf huidige deelgebieden omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân. De vernieuwing biedt ook de kans om het netwerk verder te verbeteren door nieuwe trajecten aan het netwerk toe te voegen. Dat kunnen trajecten over nieuwe fietspaden zijn, maar er is met name aandacht voor het verbeteren van de routes door de dorpen en steden.

De verbetering van het fietsknooppuntnetwerk is gestart in Noordoost Fryslân. Vervolgens wordt het netwerk in de rest van Fryslân gefaseerd aangepakt. In mei 2019 moet het hele netwerk vernieuwd zijn. Het recreatieschap probeert de overlast voor de fietser tot het minimum te beperken door de bebording per traject te vervangen en de infopanelen tot het laatst te laten staan. Stickers op de panelen attenderen fietsers erop dat de kaart van het netwerk niet meer actueel is.

Gecombineerd met de werkzaamheden rondom de fietsknooppunten zal het recreatieschap de bordjes van de LF3 Rietlandroute verwijderen. Bij de doorontwikkeling van het netwerk LF-routes naar circa tien op zichzelf staande LF-icoonroutes zal de LF3 Rietlandroute verdwijnen. Als eerste worden de bordjes in Noordoost-Friesland weggehaald; die in Midden-Friesland en Zuidoost Friesland volgen begin 2019.