kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Deelname Fietsplatform aan Tour de Force Brede Fietstafel

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020

Deelname Fietsplatform aan Tour de Force Brede Fietstafel

Op 22 juni organiseerde Tour de Force een Brede Fietstafel videoconferentie. De kansen en uitdagingen in relatie tot actuele ontwikkelingen kwamen aan bod, net als een samenvatting van de resultaten 2019 en vooruitblik naar 2020-2021. Voorzitter Paulus Jansen vertegenwoordigde het Fietsplatform. Hij pleitte onder andere voor structurelere financiering van fietsinvesteringen.

Paulus Jansen bracht als eerste statement in: “Er wordt te verkokerd geopereerd bij beleid gericht op de utilitaire en recreatieve fietser. De utilitaire fietser zou snel van A naar B willen, de recreatieve fietser zoekt vooral een aangename route. Maar ook de utilitaire fietser bereikt liefst op een aangename manier zijn bestemming. Een rustig binnenweggetje fietst een stuk aangenamer dan een kamerbreed fietstapijt langs de provinciale weg. Maar die rustige binnenweggetjes zijn er steeds minder, door het ontbreken van adequaat beleid en regie.” Jansen werd hierbij gesteund door NOC*NSF, ANWB en Fietsersbond.

Er is een duidelijk hiermee samenhangend aandachtspunt, namelijk dat het marktaandeel van de fiets groeit in stedelijk gebied, maar daalt in het landelijk gebied. Door concentratie van voorzieningen, oprukkende bebouwing en groeiende verkeersdruk aldaar wordt de fietser ontmoedigd. “Je moet niet alleen fietssnelwegen aanleggen. Je moet ook voor een flink aantal binnenwegen de fiets een absolute voorrangspositie geven, te beginnen met de LF-icoonroutes. Wees kritischer in het toelaten van auto-aantrekkende functies langs die fietsroutes. Dat vereist een goede regie. Alleen zo kunnen we het gebruik van de fiets ook buiten de stad weer laten groeien.” aldus Paulus Jansen.

Op de vraag wat het Fietsplatform Tour de Force kan brengen, wordt al snel duidelijk dat vooral op de hoofdthema’s Hoogwaardig fietsnetwerk en Stimulering fietsen een wezenlijke rol voor ons is weggelegd. Een hoogwaardig fietsnetwerk betekent echter meer dan snelfietsroutes. Wij willen graag ook inzetten op beleid om rustige routes nog rustiger te maken. Qua stimuleren van fietsen bracht Paulus Jansen de vorige week geopende LF Zuiderzeeroute in herinnering. Een route die zeer aantrekkelijk is voor fietsers uit binnen- én buitenland. "Jammer is natuurlijk dat het fietspad over de Afsluitdijk zo’n lange tijd is gesloten. En dat fietsers niet met hun fiets in de trein naar het startpunt van de route kunnen reizen." Marise Bezema, aanwezig namens de NS, ging hier niet specifiek op in. [red. Op 24 juni maakte NS bekend dat per 1 juli de fiets weer mee mag in de trein.]

Tour de Force zal in een Kleine Fietstafel alle input uit de Brede Fietstafel nader bekijken. Ook met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen 2021 waarvoor Tour de Force een brief met adviezen zal aanreiken. Het Fietsplatform hoopt daarbij dat ook ons advies ‘financiering fietsinvestering moet structureel worden’ meegenomen wordt. Het Rijk en de lagere overheden willen het aandeel fietsverplaatsingen verhogen. Vanwege het klimaat, vanwege de gezondheid, vanwege de leefbaarheid. Bij die ambitie passen méér investeringen in fietsvoorzieningen, niet minder. Mede dankzij de inspanningen van Tour de Force heeft de marketing rondom het fietsen een impuls gekregen. Maar dit zet alleen zoden aan de dijk als dit gepaard gaat met investeringen en integraal beleid bij alle overheden.